Gunnar Nyström

Yrkesbakgrund


Min förra anställning var i Karlshamns kommun där jag var stadsarkitekt och enhetsledare för 11 anställda på bygglovkontoret, som tidigare var egen förvaltning. Tidigare arbetade jag som stadsplanearkitekt i kommunen. Jag har en bred erfarenhet av stadsbyggnadsfrågor och kommunens agerande i denna sektor. Som byggnadsnämndens föredragande och ansvarig för dess kansli har jag under en följd av år fått uttala mig om lämlighetsprövning, gestaltning och legal hantering av de flesta ämnen som behandlas i plan- och bygglagen. Under den tid jag ansvarat för bygglov har en intensiv byggnadsverksamhet pågått, med bl.a. förtätning av innerstaden, stora industriutbyggnader och omfattande bostadsbyggande. Arbetet som chef har dessutom inneburit personalansvar, budgetansvar, verksamhetsplanering- och berättelse, företräda förvaltningen i olika sammanhang, svara på motioner och remisser, hålla föredrag mm. Jag har genomgått viss ledarskapsutbildning i kommunens regi. Innan min kommunala anställning arbetade jag med husprojektering och detaljplaner på privata konsultföretag.

Detaljplaner som jag upprättat:

 • Del av ringleden väster om innerstaden
 • Affärs-och bostadshus vid Stortorget
 • Hotell i stadskärnan vid hamnen
 • Utvidgning av industriområde, bro
 • Markbostäder i Asarum och Björkenäs
 • Kyrkogård i Asarum
 • Gruppbostadshus för äldre i Asarum och Mörrum
 • Väg med gång/cykelbanor i centrala Mörrum
 • Områdesbestämmelser för fritidshus i Sommarstaden och Matvik

Varit kommunens handläggare av "konsultplaner":

 • Mörrums Bruk område för stor industri
 • Villaområde i Asarum

Några andra projekt jag varit ansvarig för:

 • Allmän arkitekttävling för Folkets Hus, juryns sekreterare
 • Utredning av medborgarkontor och bostadsförmedling
 • Utformning av resecentrum
 • Program för Stortorget i Karlshamn - användning och utformning

Deltagit i arbetsgrupper som allmän rådgivare och expert på PBL:

 • Ständig samrådspart i detaljplanläggning
 • Bebyggelseantikvariska utredningar
 • Agenda 21
 • Miljöskyddsprogram
 • Naturvårdsprogram
 • Avfallsplan
 • Kommuntäckande översiktsplan och fördjupade översiktsplaner för tätorterna

Åter
Senast redigerad 1998-09-26